הצהרת בריאות לפני טיפול איפור

אורית אהרוני- איפור קבוע

עם חתימתי על טופס זה הנני מצהירה כי:
1. הנני כשירה פיזית לקבל טיפולים מאורית אהרוני
2. אינני סובלת מבעיות רפואיות או מחלות כלשהן ולא עברתי ניתוחים העלולים לסכן אותי.
3.במידה והנני סובלת מבעיות כלשהן פירטתי אותם בטופס זה.
4. במעמד הטיפול השני/השלישי אני מתחייבת לעדכן את המטפל/ת בכל שינוי שחל בהצהרתי זו.
5. בחתימתי אני מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כלשהי נגדכם ו/או מנהלתכם ו/או עובדיכם בגין נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לי כתוצאה מהשימוש בשירותים שבתחומכם, היה והתגלה מידע סותר לתצהרתי לעיל.
6.אני מודעת שיש להודיע על ביטול טיפול עד 48 שעות לפני הטיפול. 24 שעות לפני הטיפול נאלץ לחייב ב-50% מעלות הטיפול.
ביטול ביום הטיפול יחוייב בתשלום מלא.
הנני מצהירה כי קראתי את השאלות בעיון וכי עניתי עליהן בכנות ובחתימתי אני מאשרת זאת
יש לחתום כאן: